İİK'nun 206. maddesinde yazılı bulunan "iflâsın açılmasından önceki bir yıl" ifadesiyle belirlenen sürenin, iflâsın ertelenmesinde "erteleme kararının verildiği tarihten önceki bir yıl" olarak kabulü gerekeceği–

İİK'nun 179/b maddesinde (Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı kanun'a göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur...) düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı maddenin 3. bendinde is ...