Mahkemece, mahallinde uzman bilirkişiler marifetiyle yeniden keşif yapılmak suretiyle kamu malı niteliğinde olan yerlerden geçit hakkı tesis edilemeyeceği ve geçit davalarında uygulanan kesintisizlik ilkesi göz önünde bulundurularak, lehine geçit hakkı tesisi istenilen taşınmazın yola ulaşımının sağlanmasının mümkün olup olmadığı araştırılması, bilirkişi tarafından belirlenen tüm alternatif güzergahlar tek bir krokide-raporda denetime elverişli olarak gösterilmesi, en uygun alternatif belirlendikten sonra, usulüne uygun olarak geçit hakkı bedelinin depo edilmesi için süre verilerek sonucuna göre bir karar verilmesinin gerektiği-
Davalıya ait ağaçların dalları ve kökleriyle komşuluk hukukunun öngördüğü sınırları aşan biçimde zarar verdiği bilirkişice saptandığından, zararlı davranışın ağaçların kesilmesi suretiyle önlenmesine karar verilmesinin gerekeceği-
Erişme kontrolü uygulanan karayollarına bağlantıların genel müdürlüğün uygun gördüğü yerlerde ve şekillerde yapılacağı ve erişme kontrolü uygulanan karayolu çevresinin bu bağlantı noktalarına ulaşımının, toplayıcı yollarla veya bağlantı noktasına ulaşan diğer yollar vasıtasıyla sağlanacağı-
Trafik güvenliğinin sağlanması açısından karayoluna bu şekilde çıkışın Karayolları Mevzuatı gereğince uygun olup olmadığı Karayolları Genel Müdürlüğünden sorulmalı gerekli izinler alınmak ve karayoluna çıkış şartları belirlenmek suretiyle bir karar vermek gerekeceği- ........... Kadastro Müdürlüğünün ................. tarihli yazısı ile dava konusu ...... parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma nedeniyle .......... ve ....... parsellere ayrılmış olduğu bildirildiği halde, güncel tapu kayıtları getirilerek taraf teşkili hususunun denetlenmemiş olmasının doğru görülmediği-
Geçit hakkının verilmesine ilişkin davalarda, kurulan geçidin, ana yola kesintisiz ulaşması gerekeceği–
Baz istasyonunun limit değerlere ve güvenlik mesafelerine uygun olarak kurulduğu ve işletilmekte olduğu ve soyut değerlendirmeler dışında davacıların sağlığına zarar verdiğinin bilimsel delillerle kanıtlanamadığı görüldüğünden, binanın çatısında bulunan davalı GSM şirketlerine ait baz istasyonunun kaldırılmasına yönelik davanın reddine karar verilmesi gerektiği- Baz istasyonunun limit değerlere ve güvenlik mesafelerine uygun olmasına rağmen zararlı olduğunun iddia edilmesi halinde, idari yargıda idareye karşı yönetmeliğin iptali davası açılması gerektiği-
Komşuluk hukukundan kaynaklanan hallerde elatmanın önlenmesi davası açılabilmesi için, kural olarak bir zararın doğmuş olması gerekeceği; ancak, istisnai durumlarda, henüz zarar doğmadığı halde, yakın gelecekte zarar doğacağı pek muhtemel veya muhakkak ise bu hak kullanılabileceğinden baz istasyonlarının uzun vadede sağlığa zarar vereceği/verebileceği, baz istasyonlarından psikolojik olarak etkilenildiği/etkilenileceği vs. şeklindeki kanıtlanması mümkün olmayan soyut iddialarla açılan davaların dinlenmesinin mümkün olmadığı-
Davacının, taşınmazının genel yola çıkışının bulunmadığını iddia ederek geçit hakkı kurulması talebinde bulunduğu davada, taşınmaz mülkiyetinin sınırlandırılmasında genel ilke olan fedakârlığın denkleştirilmesi ve komşuluk hukukundan kaynaklanan ilkelerin gözden kaçırılmaması gerekeceği-
Geçit güzergahı olarak uygun seçenek belirlenirken aleyhine geçit kurulacak taşınmazların yüzölçümlerinin, üzerinde muhdesat olup olmamasının geçit kurulması halinde uğrayabilecekleri değer kaybının dikkate alınması gerekeceği-
Davacının taşınmazından 5-6 basamaklı bir merdiven ile yola çıkılması mümkün olduğundan davacı taşınmazının geçit ihtiyacının bulunmadığı-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.