Harçlar Kanunu’nun 30. maddesinde işaret edilen, “yargılama sırasında tespit olunan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunamaz” hükmü gereğince taşınmazın belirlenen değeri üzerinden hesaplanan eksik karar ve ilam harcı ödenmedikçe, eldeki davaya devam etme olanağının bulunmadığı-

Taraflar arasındaki "tapu iptali ve tescil" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Serik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 15.07.2009 gün ve 2009/80 E., 2009/429 K. sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından ...