Dosya içerisinde yer alan nüfus kayıtlarına göre davalının davalı borçlunun kızı ile evli olduğu, diğer davalının ise davalı borçlunun diğer kızı ile evli olduğu, davalıların davalı borçlunun damatları olduğunun, ikisinin de davalı borçlunun durumunu bilen ve bilmesi gereken kişilerden olduğunun anlaşıldığı, dava konusu gayrımenkul davalının elindeyken davalının kendi borcu sebebi ile .............. Bankası AŞ tarafından cebri icra kanalı ile satılmış bulunması ve elinden çıkarmış olması sebebi ile davalının cebri icra kanalı ile elinden çıkardığı tarih itibari ile gerçek değeri ile tazminat ile sorumlu tutulması gerekeceği-

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü. Hü ...