Miras bırakan tarafından davalı eşine yapılan intifa hakkı tesisi şeklindeki temlikin mirasçıdan mal kaçırmak amacıyla ve muvazaalı olarak temlik edildiğinin kanıtlanamadığı,davanın reddine karar verilmesinin gerektiği-

Taraflar arasındaki “İntifa hakkının muvazaa nedeniyle kaldırılması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir Asliye 8. Hukuk Mahkemesinin davanın kabulüne  dair verilen 13.07.2009 gün ve 2008/133 E-2009/307 K. sayılı kararın incelenmesi da ...