Davaya konu taşınmazla birlikte çevresinin orman parseli ile çevrili olduğu, 6831 sayılı Yasa’nın 17. maddesi kapsamında dört tarafı orman ile çevrili bu yerin orman içi açıklık konumunda bulunması nedeniyle, bu tür yerlerin zilyetlik yolu ile kazanılamayacağından ve özel mülk olarak tescil edilemeyeceğinden davacı Hazine’nin davasının kabulüne karar verilmesinin gerekeceği-

Taraflar arasındaki “tespite itiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Sarıgöl Kadastro Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 03.10.2011 gün ve  2010/110  E- 2011/271 K. sayılı kararın incelenmesi davacı Hazine vekili tarafından isten ...