Vergi borcunun tahsili amacıyla Belediye Başkanlığı tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan takip nedeniyle borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumundan almakta olduğu emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılması için açılan davaya, vergi mahkemesince bakılacağı-

İcra Mahkemeleri, İİK.nun 4. maddesi gereğince icra müdürlüğü işlemlerine karşı yapılan itiraz ve şikayetleri inceleme ile görevlidir. Dava ise, Isparta Belediye Başkanlığınca, vergi borcunun tahsili amacıyla 6183 sayılı Yasa hükümlerine göre yapılan ...