Yüklenici iş bedelinin tamamını sözleşmede öngörülen sürelerde ve vadelerde ödememek suretiyle işin gecikmesinde kendisi kusurluysa cezai şart isteyemeyeceği-
Belirsiz alacak davasının "dava şartı" yokluğundan reddedilmesi nedeniyle açılan davada mahkemeye erişim hakkının ihlal edilmesi-
HGK. 18.06.2019 T. E: 2017/19-922 , K: 706-
Dava veya def'i, mahkemenin yetkili veya görevli olmaması, ya da düzeltilebilecek bir yanlışlık yapılması yahut vaktinden önce açılmış olması nedeniyle reddedilmiş olup da o arada zamanaşımı veya hak düşürücü süre dolmuşsa alacaklının 60 günlük süre içinde haklarını kullanabileceği-
11. HD. 09.05.2018 T. E: 2016/10327, K: 3359-
Hizmet kusuruna dayanarak açılan davanın idari yargıda görülmesi gerektiği, mahkemece yargı yolu bakımından görevsizliği ve dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerektiği- Davacı ödemesinin dayanağı olan kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren geçerli olan 2 yıllık zamanaşımı süresi geçmiş olsa da, davacının TBK'nun 158. maddesindeki ek dava açma süresinden yararlanacağı; idari yargı merciinde açılan davaya ilişkin olarak verilen görevsizlik kararının kesinleşmesinden sonraki altmış günlük ek sürede açılan davada zamanaşımının sözkonusu olmadığı-
Davanın açılmamış sayılması karar verilmesi halinde, TBK.'nun 158. maddesindeki ek süre uygulanabilir mi?
TBK.'nun 158  (BK.'nun 137.) maddesindeki ek süreden yararlanmak için karar düzeltme isteminin sonucunu bekleyen davacının, karar düzeltme isteminin ne zaman ret ile sonuçlandığını bilmesinin ancak karar düzeltme isteminin reddine ilişkin kararın kendisine tebliği tarihinde mümkün olacağı- 
Davacı vekili tarafından; idare mahkemesininde açılan ve yargı yolunun caiz olmaması nedeniyle verilen görevsizlik kararı üzerine HMK 20. maddesinde belirtilen iki haftalık süre içerisinde usulüne uygun bir şekilde, adli yargıya başvurulmamışsa da, bu dava -TBK'nın 158. maddesinde belirtilen- altmış günlük süre içerisinde açıldığından, mahkemece; eldeki davanın idare mahkemesinde açılan dava tarihi itibari ile zamanaşımı süresinin korunduğunun kabulü gerektiği- Makine kırılması poliçesinden kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkin davada, davacının halefiyet kuralı çerçevesinde 2 yıllık zamanaşımı süresine tabi olmasına rağmen, hatalı gerekçe ile 1 yıllık zamanaşımı süresine tabi tutulmasının isabetsiz olduğu- Davacının eldeki adli yargıda harç yatırarak açtığı dava tarihi TBK m.158'de öngörülen 60 günlük süre içerisinde olup zamanaşımı süresi dolmadığından, mahkemece, zamanaşımı def'isinin reddi ile, işin esasına girilmesi gerektiği-
Kooperatiften ayrılan ortağın, ödemiş olduğu aidatın tamamını değil ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanacak olan masraf hissesi düşüldükten sonra bakiyesinin iadesini talep hakkı bulunduğu; bilançonun genel kurulca kabulü suretiyle kesinleşmesinden itibaren bir ay geçtikten sonra bu hakkın talep edilebileceği-  Kooperatiften ihraç veya istifa neticesi ayrılan bir ortak sadece ödemelerinin istirdadını talep edebileceği, genel kurul kararları gereğince davacıların sermayelerine yapılan bu eklemelerin davacı ödemesi olarak kabulü ve çıkma payı hesabında dikkate alınmasının mümkün olmadığı-
  • 1
  • 2
  • kayıt gösteriliyor