Dava konusu taşınmaz ile ilgili davalı tarafın fiili taksim savunmasının araştırılarak sonucu doğrultusunda bir karar verilmesi,eylemli paylaşmanın varlığı halinde davanın reddi gerekeceği, davalı taraf eylemli paylaşma iddiasını kanıtlamakla yükümlü olup, eylemli paylaşma savunmasını tanık dahil her türlü delil ile kanıtlayabileceği-

Dava, önalım hakkı nedeniyle tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Davacı vekili, davacının 40 ada 5 parsel sayılı taşınmazda paydaş bulunduğunu, taşınmazın diğer paydaşlarından Ş. Sarıkaya'nın 1/15  payını 30.11.2010 tarihinde davalıya satar ...