Taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu tartışmasız ve açıkça belirgin olduğundan kısmi dava açılamayacağı yönünde verilen hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 6644 sayılı Yasa ile 6100 sayılı HMK'nun 109/2. maddesi hükmü yürürlükten kaldırılmış olup, usul hükümleri, aksine bir düzenleme bulunmadıkça görülmekte olan davalara da uygulanacağından ve bu durumda kısmi dava açılabilmesine olanak sağlanmış olduğundan davanın esasına girilerek delillerin eksiksiz olarak toplanıp sonuca gidilmesi gerektiği-

Taraflar arasındaki asıl ve birleşen alacak davalarının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın usulden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği ...