"İhtiyati haczin teminat karşılığında kaldırılması"na, icra takibinden önce -ihtiyati haciz kararını vermiş olan- mahkeme, icra takibinden sonra ise -asıl takibin yapıldığı yerdeki- icra mahkemesi tarafından karar verilebileceği–

Borçlu hakkında, genel kredi sözleşmesine dayanılarak 23.07.2004 tarihinde ilamsız takip başlatılmıştır. Ödeme emri tebliğ olunmadan önce, alacaklı vekili 26.07.2004 tarihinde R.lı Asliye Hukuk Mahkemesinden 2004/64-28 sayılı ihtiyati haciz kararı al ...
Aynı doğrultuda