"İhtiyati haczin teminat karşılığında kaldırılması"na, icra takibinden önce -ihtiyati haciz kararını vermiş olan- mahkeme, icra takibinden sonra ise -asıl takibin yapıldığı yerdeki- icra mahkemesi tarafından karar verilebileceği–

Borçlunun mahkemeye başvurusu "İİK'nun 266. maddesine dayalı olarak teminat karşılığında ihtiyati haczin kaldırılmasına" yöneliktir. Takibe başladıktan sonra bu konuda karar verme yetkisi icra mahkemesine geçeceğinden, İİK'nun 266 maddesi çerçevesind ...
Aynı doğrultuda