Tacir olan borçlu bankanın, BK.'nun 21. maddesinde (şimdi; TBK. mad. 28) öngörülen «hiffet» veya «tecrübesizlik» hallerine dayanamazsa da, «müzayaka» halinden istifade etmek suretiyle meydana gelen edimler arasında açık bir nisbetsizlik bulunan hallerinde «talep edilen faiz oranının fahiş olduğunu» ileri sürerek akdi feshedebileceği–

Davacılar vekili, «müvekkillerinin davalı bankada tasarruf mevduatının bulunduğunu, faiz aşım bedeli adı altında 1.574.152.633 TL. faiz alacaklarına hukuka aykırı olarak el konulduğunu, bu paranın tahsili için başlattıkları takibe itiraz edildiğini» ...
Aynı doğrultuda