Mahkemece karar gerekçesinde davalı İdarenin cevabî yazısı ile emsal kararlara atıf yapılarak seyyar görev tazminatının kabulüne karar verilmiş ise de; dosya içeriğine göre davalı idarenin kabulünde olduğu dönemlere ilişkin seyyar görev tazminatının ödenip ödenmediğinin açıklığa kavuşturulmasının gerekli olduğu, bozma sonrası bilirkişiden alınan raporlarda ; dosya kapsamından davacıya seyyar görev tazminatının ödendiği tespiti yapılarak bu alacağın bulunmadığına ilişkin görüş belirtildiği, hükme esas alınan diğer bilirkişi raporunda ise havale tarihli yazı ile bildirilen ödeme belgelerinin dosyaya sunulmadığından bahsedilerek davacının seyyar görev tazminatı alacağının hesaplandığı, bu duruma göre mahkemece yapılacak işin; özellikle kamu idaresinin cevabî yazısında bildirilen seyyar görev tazminatının ödenip ödenmediği hususunun, gerekirse ilgili evrakın tekrar aynı kamu kurumundan celbi ile açıklığa kavuşturulup bilirkişi raporlarındaki çelişkinin giderilmesinden ibaret olduğu-

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya ...