İşe iade davasının basit yargılama usulüne tabi olduğu ve bu davaların kısa süre içerisinde sonuçlandırıldığı- Bu kararlara karşı Yargıtay Özel Daire bozma kararının kesin olup, direnme yolunun kapalı bulunduğu-

Taraflar arasındaki "tespit (işe iade)" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 12.İş  Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 26.04.2013 gün ve  2012/716 E.2013/232 K. sayılı kararın incelenmesi  davalı vekili  tarafından istenilmesi ü ...