İcra müdürlüğünce faize faiz yürütülmesinin, borçlunun süresiz şikâyetine neden olacağı–

Ancak, icra müdürlüğünce faize faiz yürütüldüğü takdirde, borçlunun süresiz şikâyet hakkı bulunduğundan, bu hata bozma nedeni yapılmamıştır. 12. HD. 15.11.1990 T. E: 3854, K: 11589 ...