İlaçların normalin üzerinde kullanılması sonucunda davacı tarlasında meydana gelen gerçek zararın tespit edilmesi için yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmalı, gerektiğinde BK.nun 42. maddesi hükmü de nazara alınarak hasıl olan sonucuna göre bir karar verilmesinin gerekeceği-

Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Manisa 2.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 24.03.2009 gün ve 2007/389 - 2009/111 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, ...