Kısmi dava olarak önceden açılan ve kesinleşen hükme göre davacı şirketin talep edilen dönem için davalıdan toplam 23.101,20-TL alacaklı olduğunun tespit edildiği, huzurdaki davanın tarafları, konusu ve sebebinin aynı olduğu, ek dava niteliğinde açıldığı, ilk açılan kısmi davada taleple bağlı kalınarak 10.000-TL alacak üzerinden karar verildiği, davacının bakiye 13.101,20-TL alacağının bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin kesinleşen önceki hüküm uyarınca kesin hüküm nedeniyle dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmiş olup,anılan önceki karar bu davada güçlü delil teşkil edeceğinden davalı yararına da vekalet ücretine hükmedilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereğ ...