11. HD. 15.10.2018 T. E: 2017/585, K: 6310-

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 10/05/2016 tarih ve 2014/690-2016/254 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıl ...