Ortak giderlerden kat malikinin payına düşecek gider ve avans payından ve gecikme tazminatından bağımsız bölümde kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananların da müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu-

Dava dilekçesinde, itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili ile davalı metin Y. Karahan tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y  K A R A R I Temyiz isteminin süresi içinde olduğu ...