Davanın,dava dilekçesinde taraf olarak gösterilen kişiler yönünden görülüp ve sonuçlandırılacağı, davanın ihbarının üçüncü kişiye taraf sıfatı vermeyeceği- HMK.nın 124. maddesindeki şartlar yoksa, tarafta iradi değişiklik yapılamayacağı-

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, ge ...