Sonradan aynı hususta bir kanun çıkarılmış olmasının usuli kazanılmış hakkın istisnası olduğu, usule ilişkin kanun değişikliğinin geçmişe etkili olarak uygulanması gerektiği, mahkemece verilen nihai karardan sonra değişiklik yapılmış olsa dahi, bu değişikliğin uygulanmasında zorunluluk bulunduğu- 22.07.2020 yürürlük tarihli 7251 sayılı Kanun ile değişen 6100 sayılı HMK’nın 177/2. maddesi ile Yargıtay'ın bozma kararından sonra tahkikata ilişkin bir işlem yapılması halinde, tahkikat sona erinceye kadar da ıslah yapılmasının mümkün hale getirildiği-

Davacı iş sahibi vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında imzalanan 16.04.2007 tarihli sözleşme ile davalı yüklenicinin, şeker fabrikasında kullanılan buhar kazanı çıkışına torbalı filtre imalatı ve montajı yapılması işini üstlendiğini, söz ...