Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyelerinin yararlanacağı, Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanların yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanların ise üyeliklerini taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanacağı, kısaca bir işçinin işyerinde uygulamaya konulan Toplu İş Sözleşmesinden yararlanabilmesi için kural olarak, o sözleşmenin yürürlük, başlangıç ve imza tarihlerinde çalışmakta olmasının gerekeceği-

Taraflar arasındaki "ihbar tazminatı-alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İ.un 1. Asliye Hukuk (iş) Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 19/12/1996 gün ve 1996/424 E-1269 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafı ...