Alacaklı tarafından itirazın geçici olarak kaldırılması istenmiş olmasına rağmen icra mahkemesince imzanın borçluya ait olduğunun saptanması halinde itirazın «geçici» yerine «kesin olarak kaldırılmasına» karar verilemeyeceği–

Takibe mesnet yapılan senedin münkir borçluya aidiyeti İİK’nun 68/a maddesi uyarınca yapılan tetkikatla anlaşıldığından sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak, sözü geçen madde hükmüne rağmen itirazın (geçici) değil de (kesin) şekilde kald ...
Aynı doğrultuda