Kredi kartı sözleşmelerinde faiz akdi nitelikte olduğundan, borçlu temerrüde düşürüldükten sonra, ana paraya eklenerek temerrüt faizi yürütülmesinin yasaya aykırı olacağı-

Taraflar arasındaki "tesbit ve muarazanın men`i" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Asliye 7. Ticaret Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 22.2.1994 gün ve 1992/415 E. 1994/117 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafın ...