Kısmi alacak davası olarak açılan davada ıslah dilekçesine karşı kanuni süresinde zamanaşımı def'i ileri sürüldüğünden ıslaha karşı ileri sürülen bu def'i dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği-

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafında ...
Aynı doğrultuda