Kısmi alacak davası olarak açılan davada ıslah dilekçesine karşı kanuni süresinde zamanaşımı def'i ileri sürüldüğünden ıslaha karşı ileri sürülen bu def'i dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği-

Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararın taraf vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvuruların ayrı ayrı ...
Aynı doğrultuda