7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2.maddesi gereğince tebligat yapılabilmesi için, tebliği çıkaran mercice, tebligat çıkarılan adresin, muhatabın, adres kayıt sistemindeki adresi olduğu belirtilerek bu adrese T.K.'nun 21/2. maddesine göre tebligat yapılacağına dair tebliğ evrakı üzerine kayıt düşülmesi zorunlu olup; tebligatı çıkaran mercii tarafından söz konusu şerh verilmeden dağıtıcı tarafından T.K.'nun 21/2. maddesine göre tebliğ işlemi yapılamayacağı- Borçlu adına çıkarılan örnek 10 ödeme emri tebligatı 19.03.2015 tarihinde TK'nun 21/2. maddesine göre tebliğ edilmiş ise de; tebliğ mercinin tebligat mazbatasında tebliğin TK'nun 21/2 maddesine göre yapılması yönünde düşülmüş bir şerhi bulunmadığından söz konusu tebliğatın usulsüz olduğu-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi S.a Uyar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki t ...