Açılan ilk davada TL cinsinden talepte bulunan alacaklının artık bu tercihinden dönerek borcun yabancı para olarak aynen ifasını istemesi mümkün olmadığı- Davacı tarafın, ilk açılan kısmi davada tercihini TL cinsinden yana kullandığı nazara alınıp, bakiye kısım için başlattığı itirazın iptali davasına konu icra takibinde bu tercihinden dönüp yabancı para üzerinden tahsil isteyemeyeceği-

Taraflar arasında görülen davada ... (Kapatılan) ... .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen .../.../2013 gün ve 2013/326 - 2013/437 sayılı kararı onayan Daire'nin 02/03/2016 gün ve 2015/14297 - 2016/2345 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili taraf ...