Bononun zamanaşımı süresinin dolması halinde alacaklının yalnızca temel ilişkiye dayalı olarak alacağını talep edebileceği- Senedin tek başına temel ilişkiyi ispatlamaya yeterli olmaması halinde yalnızca yazılı delil başlangıcı sayılacağı- Karz akdi zamanaşımının dava tarihi itibariyle dolmamış olması halinde yazılı delil başlangıcının tek başına ispat için yeterli olmayacağı ve bununla beraber diğer yan delillerin ve tanık beyanlarının aranacağı-

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar 1-..., 2-..., 3-..., 4-..., 5-..., 6-... avukatınca temyiz ...