Ölü kişi hakkında takip yapıldığının saptanması halinde, icra mahkemesince (tetkik merciince) «takibin iptaline» karar verilmesi gerekeceği– Not: 6100 sayılı yeni HMK’ nun 124/4 maddesindeki “dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hakim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir.” şeklindeki yeni düzenleme nedeniyle, bu İçtihadı Birleştirme Kararı önemini yitirmiştir…

4.5.1978 tarih 475 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca «ölü şahıs hakkında takip yapılamayacağı» gözönüne alınarak, açılan «takibin iptaline» karar vermek gerekir. Mercice, bu olguya dayalı olarak karar verildiğine göre, «takibin iptali» yer ...