Çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi istemine ilişkin davada, dava tarihi itibari ile davalılardan M.. B..’nın davacının taşınmazında fiili kullanım durumunun olup olmadığı, bilirkişi raporunda sözü edilen duvarın kim tarafından yapıldığı Alaşehir Sulh Hukuk Mahkemesinde alınan raporda C harfiyle gösterilen sundurmanın tamamen yıkılıp yıkılmadığı hususlarında ek rapor alınarak müdahale hususunun açıklığa kavuşturulup sonuca göre karar verilmesi gerektiği-
Acele el koyma bedelinin davalı tarafa bedel tespiti ve tescil davasından önce ödenip ödenmediği tespit edilip, ödenmemiş ise bedelin tamamına davadan 4 ay sonrası için, ödenmiş ise sadece fark bedele faiz yürütülmesi gerekirken, yazılı şekilde faiz kararı verilmesinin doğru olmadığı-
8. HD. 20.03.2019 T. E: 2018/9764, K: 2944-
Satış esnasında sunulan projede, sözleşmede ve tanıtımlarda belirtilen ancak bunlara uygun olarak yapılmayan veya eksik yapılan işler nedeni ile davacının satın aldığı dairede oluşan değer kaybının ödetilmesi istemine ilişkin davada, kat maliklerinin mülkiyetinde olacağı taahhüt edilen yeşil alanın kamuya ait parseller üzerinde bulunmasının, davacının satın aldığı bağımsız bölümün ekonomik değerini düşüren açık ayıp olduğu, davalıların bu ayıbı gizlemek için de herhangi bir hileye başvurmadıkları, davacının bu ayıplardan bağımsız bölümü satın aldığı tarihte kolayca bilgi sahibi olabileceği sabit olup konut satışlarında zaman aşımı süresi beş yıl olarak öngörülmüş olup bu durumda malı teslim aldığı tarihten itibaren beş yıl içerisinde 4077 sayılı Kanun’a dayanarak dava açılabileceği-
2863 Sayılı Kanun'un 5.maddesi gereğince taşınmazın SİT alanı olarak ilanı ve imar planında belirtilen yasadan kaynaklanan kısıtlamaların, kamulaştırmasız el atma olgusunun varlığını kabule elverişli olmadığı-
Mahkemece tespit dışı nedeni, taşınmazın niteliğinin belirlenmesi, imar durumunun açıklığa kavuşturulmasının, 3402 sayılı Yasa’nın 17. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesinin, toplanan tüm delillerin değerlendirilmek suretiyle davacı yararına kazanma koşullarının oluşup oluşmadığının belirlenmesinin gerekeceği-
Kamulaştırma tarihi itibariyle, taşınmazın Sit Alanı içine alınması yönünde verilmiş bir karar bulunmamakta; sonradan alınan ve bilahare iptal edilen bu yöndeki kararın, görülmekte olan dava bakımından sonuca herhangi bir etkisinin bulunmayacağı-
Vatandaşlıktan çıkarıldıktan sonra ilgilinin Türkiye 'de bulunan tüm malları Hazine 'ce tasfiye edileceğinden üzerindeki hukuki tasarrufları geçersiz olup; bu nedenle ilgilinin kızına yaptığı bağış ve kızının üçüncü kişilere satışı, malların Hazine 'ye geçişini ortadan kaldırmaz, bu nitelikteki taşınmazların ise, olağanüstü zamanaşımı yoluyla kazanılamayacağı-
HGK. 01.10.2019 T. E: 2018/(18)5-823 , K: 984-
Dava konusu 2812 ada 15 kapı numaralı Harameyn Muhteremeyn Gedikhatın Vakfından icareli taşınmazın 12/192 payının M. Ş. kızı A. adına kayıtlı iken, İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1997/527Esas,1999/22Karar sayılı ilamına istinaden, 24/02/2000 tarihinde Maliye Hazinesi adına tescil edildiğini, davalının söz konusu payı 5.000,00TL bedelle dava dışı kişilere temlik ettiğini, taşınmazın satışı nedeniyle vakıf hakkının bedele dönüştüğünü ileri sürerek bedelin tahsiline-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.