Trafik kazasından kaynaklanan sağlık sigorta poliçe kapsamında ödenen tedavi giderinin rücuen tazmini istemi-
ZMSS poliçesi gereği dava dışı 3. kişiye ödeme yapan sigortacının, ödediği bedelin kendi sigortalısı olan davalıdan rücuen tahsili istemi-
İşyeri sigorta poliçesinden kaynaklanan ve halefiyete dayanılarak sorumlu kişi aleyhine (haksız fiil failine) açılan rücuen tazminat istemine ilişkin davada; davacı sigorta şirketi olup, davacının sigortalısı ile davalının tacir olduğu, ticarethane, fabrika yada ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işler ticari sayılacağından, sigortalı ve davalının tacir olması sebebiyle tüm fiil ve işlemlerinin de ticari iş mahiyetinde olacağı, taraflar arasındaki ilişkiye ticari hükümlerin uygulanacağı ve dava konusu olayın tacirler arasında haksız eylemden kaynaklandığından, davaya bakma görevinin de Asliye Ticaret Mahkemelerine ait olduğu-
Trafik kazası sonucunda yaralanma nedeniyle ödenen işgöremezlik tazminatının rücuen tazminine yönelik ../... -2- 2016/1967 2018/11635 olarak başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemi-
Rücuen tazminat davası-
Rücuen tazminat davasında, mahkemece, davalı şirketin yangına neden olan klimanın üreticisi yada satıcısı olmadığından, davanın pasif husumet yokluğundan usulden reddine karar verilmiş ise de, dava konusu klimanın dünya çapındaki üreticisi, davalı şirketin %99 hissesine sahip olduğundan, TTK hükümleri doğrultusunda davalı şirketin, yangına neden olan klimanın dünya genelinde üreticisi olan şirketin Türkiye'deki temsilcisi, yani onun ürünlerini (söz konusu marka altında) pazarlayan ve temsil eden firma olduğu ve bu markanın garantisi altında hareket ettiği ve alıcı sigortalı da bu garantiye güvenerek alım yaptığından dolayı davalı şirketin zarardan sorumlu olduğunun kabul edilmesi gerektiği-
İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan gelirler nedeniyle uğranılan Kurum zararının davalıdan tahsili istemine (506 s K. mad. 26) ilişkin davada,  iş kazasının oluşumuna ilişkin maddi olguların eksiksiz biçimde saptanması, sorumluluğu gerektiren her koşulun, kendi özelliği çerçevesinde araştırılıp irdelenmesi, işveren ve diğer ilgililerle birlikte kusur oran ve aidiyetlerinin belirlenmesi gerektiği- Her ne kadar baskın kusur kazalıda ise de, fenni nezaretçi aracılığıyla, davaya konu iskelenin tüzüğe uygun olarak kurulmasını sağlamadığı anlaşılan işverenin de kusurlu olması karşısında, olayın gerçekleştiği iş kolunda iş güvenliği bakımından uzman bilirkişi heyetince tarafların kusur oran ve aidiyetinin tespiti konusunda yeniden bilirkişi raporu alınıp sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği-
17. HD. 10.12.2018 T. E: 5184, K: 11938-
Yetki itirazının da görevli mahkemece değerlendirilmesi gerektiği, itirazın iptali davasına bakan mahkemece görevsizlik kararı verildiği halde, yetki hususu da incelenerek yetkisizlik kararı verilmesinin hatalı olduğu-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.