Tarım makinesi niteliğindeki biçer döverin tescilinin Ziraat Odasınca yapılacağı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 22. ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 29. maddeleri gereği olup; aynı Kanunun 20. ve Yönetmeliğin 36. maddeleri uyarınca tescilli araçların noter dışı satışlarının geçersiz olduğu ve geçersiz satışlarda herkesin aldığını iade etmekle yükümlü olduğu-
Kiralananın mülkiyetinin dava dışı Maliye Hazinesine ait olması nedeniyle kira sözleşmesi gereğince ödenen kira bedellerinin davalı kiralayandan tahsili istemine ilişkin davada, davacının ödediği ecrimisil bedelini geçmemek kaydıyla kira bedeli iadesine karar verilmesi gerekeceği-
Borçlar Kanununun 202/1.maddesi uyarınca “satıcının tekeffülü altındaki satılanın ayıbı anlaşıldığı zaman, alıcı muhayyerdir; dilerse satılanı redde hazır olduğunu beyanla satımın feshedilmesini, dilerse satılanı alıkoyup kıymetinin noksanı mukabilinde semenin tenzil olunmasını dava eder” hükmünce davacının tercih hakkını semenin tenzili yönünde kullandığı, mahkemece bu yönde hüküm kurulması gerektiği-
Davacı her ne kadar taşınmazı kullanmışsa da bunun karşılığında tapu maliki hazineye karşı sorumlu tutulmuş ve ecrimisil tazminatı ödediğini ileri sürmüş olup davacının zapt dolayısıyla taraflar arasındaki kira sözleşmesini fesih edebileceği, ödediği kira bedelini geri isteyebileceği- Davacının, ödediği ecrimisili kira bedellerini aşmamak kaydıyla talep edebileceği, burada davalının borcunun sebepsiz iktisaptan değil kira sözleşmesinin feshedilebilir olmasından kaynaklandığı- Davacı, hazineye ödediği ecrimisil alacağı ile ilgili dekontları sunmuş olup mahkemece davacının ödediği ecrimisil bedellerine dair belgelerin incelenerek, sonucuna göre kira bedelinin iadesi hakkında bir karar verilmesi gerektiği- Davacının aynı taşınmazda daha önce köy tüzel kişiliği ile yapılan ..2010 başlangıç tarihli ve üç yıl süreli sözleşme ile kiracı iken, köy tüzel kişiliğinin kaldırılması belediyelere devri sonucu tarafların ...2014 tarihli kira sözleşmesini imzaladıkları anlaşılmakla, Davalı belediye ile davacı arasındaki kira akdinin 2886 sayılı Yasaya göre yapılmadığı bildirilmiş olup sözleşmede kiralananın "restaurant" amacı ile kullanılacağı belirtilmiş ve kira sözleşmesinin 2886 s. Yasaya göre yapılmamış olması ve kiralananın çatılı işyeri olması nedeniyle kiraya verenin, süre bitimi nedeniyle kiracının tahliyesini isteyemeyeceği- Davacı ile dava dışı köy tüzel kişiliği arasında kira ilişkisi devam ederken 6360 s. Yasa ile köy tüzel kişiliği kaldırılmış ve taraflar serbest iradeleriyle ...2014 tarihli kira sözleşmesini imzalamış ve kira ilişkisini devam ettirmiş olup mahkemece serbest irade ile imzalanan bu sözleşmenin iptali talebinin reddine karar verilmesi doğru ise de; davalı belediyenin çatılı işyeri olan taşınmazın tahliye edilmesi yönündeki müdahalesi haksız olduğundan, davalı belediyenin bu müdahalesinin önlenmesine karar verilmesi gerektiği-
Satış esnasında sunulan projede, sözleşmede ve tanıtımlarda belirtilen ancak bunlara uygun olarak yapılmayan veya eksik yapılan işler nedeni ile davacının satın aldığı dairede oluşan değer kaybının ödetilmesi istemi-
Davacı iş sahibinin açık ayıplarla ilgili ihbar külfetini yerine getirdiğini tanık beyanıyla ispatladığı gözetilerek hem açık ayıplar hem de gizli ayıplar yönünden ikinci bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak tespitte saptanan bulgular doğrultusunda ve tespit raporunda ayıplı olduğu belirtilen imalatlar için gerekli giderim bedelinin tespit tarihindeki mahalli serbest piyasa rayiçlerine göre KDV eklenmeksizin hesaplattırılıp, bulunacak bedel üzerinden karar verilmesi gerektiği- Hukukî işlem benzeri maddî vakıa niteliğindeki ayıp ihbarının her türlü delille ve bu arada tanık beyanlarıyla da ispatlanabileceği, açık ayıplar bakımından tanık sıfatıyla dinlenen davacının eşinin anlatımlarının dosya kapsamında bulunan delil ve belgelere uygun olduğu, buna karşılık ifadeleri üstün tutulan davalı tanıklarının da davalının işçileri olup olayla ilgili doğrudan menfaatlerinin bulunduğu gözetilmeksizin sadece davacının eşi olduğu için davacı tanığının açık ayıpların da makul süresi içinde davalıya bildirildiğine yönelik beyanlarına itibar edilmemesinin hatalı olduğu-  Gizli ayıplı işlerin giderim bedeli konusunda mimar bilirkişinin düzenlediği birinci rapor ile yargılamanın devamı sırasında inşaat mühendisi ve mimar bilirkişiden oluşan heyet tarafından hazırlanan ikinci raporda bir kısım imalatların tamamlandığından bahisle hesaba katılmadığı dikkate alınmaksızın, her iki raporda saptanan tutarların birbirine çok yakın olduğu, raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için üçüncü kez keşfe gidilerek yeniden rapor alınmasının usul ekonomisine aykırı olacağı, gizli ayıpların giderilmesi için gerekli bedelin ayrı olarak hesaplandığı birinci rapora itibar edilmesi gerektiği gerekçesiyle birinci rapor yeterli kabul edilerek bu rapora göre hüküm kurulmasının da usul ve yasaya uygun olmadığı-
İhalede satılan arabanın, şase numarasının kaynak edilmesi durumunun özel teknik bilgiyle anlaşılacağı bu nedenle başkasına ait aracın ihalede satılması durumda icra müdürünün kusurunun kabul edilemeyeceği ve Adalet Bakanlığının tazminatla sorumlu olamayacağı-
Satılan maldaki ayıp açık ayıp niteliğinde ise, 4077 s. Kanunun 4.maddesi uyarınca malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde; gizli ayıp niteliğinde ise, dava zamanaşımı süresi içinde ve ayıp ortaya çıktıktan sonra derhal (dürüstlük kuralına uygun olan en kısa sürede), ihbar edilmesi; ayıbın açık mı, yoksa gizli mi olduğunun tayininde ise, ortalama (vasat) bir tüketicinin bilgisinin dikkate alınması gerekeceği-Konutu satın alan davacı, açık ayıp halinde, malı teslim aldığı tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde satıcı veya malike ayıp ihbarında bulunur ise, bu durumda malı teslim aldığı tarihten itibaren beş yıl içerisinde 4077 sayılı Kanun?a dayanarak dava açabileceği-
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı davada istenen tazminat tutarının reddedilen işlemiş faiz miktarı üzerinden davalı lehine icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken nispi vekalet ücretine hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu-
Taraflar arasındaki alacak davası-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.