Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarında, tamamlanmış yapının fiili durumu ile onaylı projesi arasında aykırılıklarının bulunması ya da yapının imara uygun ancak projesiz inşa edilmiş olması veya bir kısım bağımsız bölümlerin başlı başına kullanılmaya elverişli halde bulunmaması gibi kat mülkiyeti kurulmasına engel oluşturan eksikliklerin mevcut olduğu durumlarda bu eksikliklerin giderilip yasal koşullara uygun hale getirilmesi mümkün ise bunun isteyen tarafa tamamlattırılması yoluna gidilmesinin gerektiği-
Ortaklığın giderilmesi davalarında, ortak maliklerden birisi yargılamanın herhangi bir aşamasında paylaşmanın kat mülkiyeti kurulması suretiyle yapılmasını istemesi halinde, hakim bu doğrultuda araştırma yapmalıdır. Kat mülkiye­ti kurulabilmesi için, taşınmaz üzerindeki binanın mimari projesine uygun biçimde tamamlanmış olması, yapının tümünün kârgir olması, her paydaşa en az bir bağımsız bölüm düşmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu 'nda yazılı bel­gelerin tamamlattırılması gerekmekte olup, yasada sayılan koşulların oluş­ması halinde taşınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı özgülenmesine karar verilmesinin gerekeceği-
Paydaşlar arasında paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hakimin; -koşulları varsa- taşınmaz malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar vermesinin gerekeceği-
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 699.maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre paydaşlar arasında paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hakimin; -koşulları varsa- taşınmaz malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilmesinin gerekeceği-
Koşulların gerçekleşmesi durumunda anılan yasanın 10. maddesi gereği kat mülkiyetine geçilebilecek ve açılan davada ortaklık bu yolla giderilebileceğinden koşullarla ilgili gerekli araştırma yapılmadan ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilemeyeceği-
Dava konusu taşınmaz üzerindeki yapıda her bir bağımsız bölümün (konumu, yüzölçümü, kullanım amacı ve eklentileri yerinde incelenip irdelenerek) değeri ve bu değere göre özgülenecek arsa payı uzman bilirkişi aracılığıyla saptanıp varsa fiili taksime göre, taksim yoksa çekilecek kura ile önce her bir paydaşa birer bağımsız bölüm özgülenmesi, yönetim planı gibi belgeleri paydaşların (tanınan süreye rağmen) imzalamaktan kaçınması halinde bunların imzalanmış sayılması suretiyle tahkikatın ikmal edilmesinden sonra kat mülkiyetine geçiş yoluyla ortaklığın giderilmesine; belirtilen koşulların oluşmaması halinde ancak satışa karar verilmesinin gerekeceği-
Paydaş sayısı ile anataşınmazdaki bağımsız bölüm sayısı yeterli olduğu halde bina tamamlanmadığından kat mülkiyeti kurulmasına elverişli olmayıp, bu husus gözetilerek ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi gerekeceği-
Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi davasında, ortak maliklerden birinin yargılamanın herhangi bir aşamasında (temyiz aşaması dahil), «paylaşmanın kat mülkiyeti kurulması (taksim) yoluyla yapılmasını» istemesi (Kat Mülkiyeti K. mad. 10/son) halinde yapılması gereken işlemler–
Ortaklığın giderilmesi davalarında talep olduğu takdirde, taşınmazın aynen taksimi suretiyle ortaklığı giderilmesine karar verilmesi gerekeceği, paydaşlardan birinin kat mülkiyeti kurulmasını talep etmesi durumunda, hakimin kat mülkiyeti kurulma koşullarından olan yapının mimari projeye uygun olması, yapının kârgir olması, bağımsız bölüm düşmesi ve gerekli belgelerin tamamlanmış olması gibi hususları araştırarak karar vermesi gerekeceği–
  • 1
  • 2
  • 3
  • kayıt gösteriliyor