Yerel mahkemece, 743 sayılı Medeni Kanunun 653. maddesinin son cümlesi uyarınca davacı taşınmazı üzerine davalı idare yararına irtifak hakkı kurulmuş olduğundan el atmanın önlenmesi istenemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; harita mühendisi M.S. tarafından düzenlenen 9.10.2007 tarihli rapor ve ekindeki kroki hiç irdelenip değerlendirilmediğinden mahkemenin bu kararı gerçekte direnme olmayıp, bozmadan esinlenilerek farklı bir gerekçeye dayalı, yeni hüküm niteliğinde olduğu-

Taraflar arasındaki “Kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi ve ecrimisil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Sincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 10.04.2008 gün ve 2007/115 E-2008/149 K. sayılı kararın incelenmesi ...