Temerrüt nedeni ile tahliye ve alacak istemine ilişkin davanın sulh hukuk mahkemesinde;  ecr-i misil alacağına yönelik davanın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği- Görevin yargılamanın her aşamasında resen gözetilmesi gerektiği-

1) Uyuşmazlık, temerrüt nedeni ile tahliye ve alacak istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm hem davacı vekili hem de davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde; Tapuda adına kayıtlı o ...