Sıra cetvelinde muvazaa iddiasında ispat yükü davalıya düşeceği- Mahkeme ilamı olsa bile muvazaa yapıldığının iddia edilebileceği- Mahkeme kararı veya ara kararla hükmedilen nafakanın muvazaalı olmadığı görüşünün isabetli olmadığı, aksinin iddia edilmesi ve ispatı mümkün olduğu ve bu nedenle davalıya alacağının gerçek olduğunun ispatına ilişkin delilleri sorulup sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği-

Asıl ve birleşen davada davacı vekili, asıl dava yönünden, borçlu M. aleyhine Kartal 4. İcra Md. 2007/3052 E. Sayılı dosyası ile icra takibi yapılıp borçluya ait 3...555 plaka sayılı vasıtanın trafik kaydına haciz konulduğunu, aracın satışı sonrasınd ...