Türk Medeni Kanunu'nun 735. maddesinde düzenlenen ve tapu kütüğüne şerh verilen sözleşmeden doğan önalım hakkının şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabileceği-

Taraflar arasındaki “önalım” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Beyoğlu 3.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen, 05.05.2011 gün ve 2010/131 E., 2011/137 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili ve davalı vekili tarafında ...