1947 tarihli avukatlık ücret tarifesinin yürürlükte bulunduğu zamanda açılmış olan ön alım davalarında dava safhalarının özelliklerine göre önalım parasının tamamı ya da bir bölümü esas alınarak nispi avukatlık parasına hükmedileceği-

DAVA : Temyiz Mahkemesi Altıncı Hukuk Dairesi'nin esas 5339, karar 4878 sayılı ve 20/10/1955 günlü kararıyla Hukuk Umumi Heyetinin esas 1/96 ve karar 103 sayılı ve 20/10/1954 günlü kararı arasında 1947 tarihli avukatlık tarifesinin yürürlükte bulundu ...