Belediye maliki olduğu 7 nolu parseldeki çekişmeye konu 100/383 payını, "2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" uyarınca, gecekondusu bulunan davalıya gecekondusunun yolda kalması nedeniyle yasa gereği tahsisen temlik etmişse ve tahsis karşılığında bir bedel alınmışsa da, işlemin niteliği gözetildiğinde gerçek bir satım akdinden söz etmenin mümkün olmadığı- 2981 sayılı yasanın kapsadığı hükümler kamu düzenine ilişkin olduğundan, tahsisi veya tescili daha evvel yapılmış paydaşın, sonradan tahsis yapılan kişi aleyhine şufa davası açmasının doğru olmayacağı-

Taraflar arasındaki "Önalım" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya Asliye 8.Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 10.05.2010 gün ve 454 E- 140 K sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıta ...