Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve pay oranında tescil, olmadığı takdirde çekişme konusu taşınmazların bedellerinin tahsili istekleri-

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil, tazminat davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin verilen karara karşı davalı tarafın İstinaf başvurusu üzerine, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1.Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun e ...