Savacılar dava dilekçelerine kroki ekleyerek maliki oldukları 1508 nolu parselin doğusunda bulunan 2187 m2’lik bir kesimin dava konusu edildiği bildirilerek davalarını kroki ile özgülediklerinden, mahkemece dava konusu yerin burası olduğu kabul edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki “tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Van 2.Asliye 2.Hukuk Mahkemesi’nce asıl davanın açılmamış sayılmasına birleşen davanın ise kısmen kabulüne dair verilen 21.01.2010 gün ve 2006/395 E-2010/15 K. sayılı kararın i ...