Taşınmaz malların aynına dair davaların, taşınmazın idari olarak sınırları içinde bulunduğu yer mahkemesinde görülüp; sonuçlandırılması gerekeceği- İdari taksimatta değişiklik olması ve gayrimenkulün bir başka ilçenin sınırları içerisine alınması halinde buradaki yetkinin taşınmazın yargı çevresine yeni girdiği mahkemeye geçeceği; bu sebeple davaya bakan mahkemenin dava dosyasını taşınmazın yargı çevresine yeni girdiği mahkemeye göndermesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki “tapu iptal ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kazan Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 19.1.2010 gün ve 2007/223E-2010721K. sayılı kararın incelenmesi davalı Hazine vekili ve davalı Orman ...