Şikayetçi borçluya 103 örnek haciz davetiyesinin tebliğ edilmediği, şikayetçinin kıymet takdirinin tebliği üzerine süresinde müracaatta bulunduğu anlaşılmakla, mahkemece işin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, borçlunun, icra dosyasında haczi öğrendiğini gösteren bir işlem yapmadığı halde, bu yönde bir beyanını da içermeyen icra dosyasına sunduğu dilekçesi ile hacizden haberdar olduğu kabul edilerek şikayetin süre aşımından reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olduğu-

Borçlunun icra mahkemesine başvurusu, İİK'nun 82/12. maddesine dayalı meskeniyet nedeniyle haczedilmezlik şikayeti olup, anılan şikayetin, İİK'nun 16./1. maddesi gereğince haczin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde icra mahkemesine yapılma ...