Davalı tarafından işletilen termik santralden çevreye yayılan atıklar nedeniyle dava konusu taşınmazların tarım toprağı özelliğini kaybetmesi nedeniyle verim kaybına uğramasından dolayı açılan davada; dava konusu taşınmazların toprak yapısı araştırılarak, tarım toprağı özelliğini kaybedip kaybetmediği, kömür küllerinin kalıcı etki meydana getirip getirmediği, taşınmaz tarım toprağı özelliğini kaybetmişse veya kalıcı etki meydana gelmişse bunun davalıya ait işletmeden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, bu kayıp ve kalıcı etkinin hangi oranda olduğu; yine toprağa karıştığı iddia edilen maddelerin taşınmazın bulunduğu yerde yetiştirilecek ürüne zarar verip vermediği, ürünün gelişmesini ve beslenmesini etkileyip etkilemediği, etkilemişse bunun hangi oranda gerçekleştiği, gerekirse ilgili birimlerde analiz yaptırılarak belirlenmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki “maddi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;  Afşin 2.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 10.06.2011 gün ve 2010/477 E., 2011/697 K. sayılı kararın incelenmesinin davalı vekili tarafından iste ...