Taşınmazların, kadastro tespiti ya da tapuya tescili sırasında mülkiyet hakkı sahibinin isim, soy isim, baba adı gibi kimlik bilgilerinin kayda eksik ya da hatalı işlenmesi, kayıt düzeltme davalarının kaynağını oluşturduğundan, bu tür davalarda kimlik bilgileri düzeltilirken, taşınmaz malikinin değişmemesi, diğer bir anlatımla mülkiyet aktarımına neden olunmaması gerekeceği-

Taraflar arasındaki “tapuda kayıt düzeltme” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Düzce (1.) Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 08.09.2009 gün ve 2008/336 E. 2009/224 K. sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafında ...