Davacı adına kayıtlı abonelikten kaynaklanan elektrik borcu nedeniyle, borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkin davada, davaya konu aboneliğe ait abonelik dosyası getirtilerek mesken aboneliği olup olmadığının belirleneceği, bu halde, davada tüketici mahkemesinin görevli olduğuna karar verileceği-

Taraflar arasında görülen borçlu olmadığının tespiti davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunu ...