Mahkemece, bozma ilamına uygun olarak dava konusu taşınmazı üçüncü kişiden satın alanlar davaya dahil edilmiş ise de, bu kişilerin kötü niyetinin ispatlanmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesinin isabetli olmadığı- Dava konusu taşınmaz için kamu borçlusu şahsın ................. tarihindeki kamu borcu ile taşınmazın bu tarihteki değeri de belirlenerek bu kamu borcu ve bedel ile diğer dava konusu taşınmaz yönünden ise .............. tarihindeki kamu borcu ve taşınmaz değeri ile sınırlı olarak tazminata hükmedilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki 6183 sayılı Yasa’dan kaynaklanan tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya i ...