TAŞKIN (AŞKIN) HACİZ (İİK. mad. 85)

Bir Alacaklı, Üzerindeki İpotek ve Hacizlerin Düşülmesinden Sonra Kalan Değeri, Takip Konusu Alacağının ve Faiz ve Masraflarının Tutarının Yaklaşık 4 Katı Olan Borçluya Ait -Çok Kıymetli- Taşınmazı (Oteli) Üzerine Haciz Koydurduktan Sonra, Bununla Yetinmeyip, Gerek Borçlunun Adına Kayıtlı Taşınır ve Taşınmazları ve Gerekse Üçüncü Kişilerdeki Tüm Hak ve Alacakları Üzerine Haciz Koydurursa, Borçlu Gerek ‘İİK’nun 85/I Maddesi’ ve Gerekse İcra Hukukundaki “Ölçülülük İlkesi” Uyarınca Çok Kıymetli Taşınmazı Üzerine Konulan Haciz Hariç Diğer Malvarlığı Üzerindeki Hacizlerin Kaldırılmasını Sağlayabilir mi? Nasıl?


Bilindiği gibi; İİK mad. 85/I uyarınca, “borçlunun, kendi yediinde veya üçüncü şahısta olan taşınır malları ile taşınmazlarından ve alacak ve haklarından, alacaklarının anapara, faiz ve masrafları da dahil ol ...